DLA RODZICÓW

Klauzula informacyjna
w Stowarzyszeniu Tańca SPIN z siedzibą w MOSiR Rumia

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Tańca SPIN z siedzibą MOSiR Rumia, przy ul. Mickiewicza 49 w Rumii, 84-230 Rumia, e-mail: spin-rumia@wp.pl
2. Celem zbierania Państwa danych jest:
– wykonywanie zadań statutowych i świadczonych z tego powodu usług przez Administratora
– wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Stowarzyszenia i członkostwem w nim),
– ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń,
– wspieranie obsługi funkcjonowania Stowarzyszenia,
3.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań Stowarzyszenia wobec ich członków, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem przedmiotowych zadań. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby podającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.

TOP